Zespół Państwowych Szkół Plastycznych
im. Wojciecha Gersona w Warszawie

 

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona (ZPSP) w Warszawie jest jedyną w stolicy państwową szkołą plastyczną średniego szczebla. Szkoła przyciąga młodych, pasjonujących się sztuką ludzi, którzy pragną rozwijać wyobraźnię, kreatywność i zdolności, a także zdobyć wykształcenie ogólne w zakresie liceum. Szkoła jest prowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zatem jej zakres działania regulują akty prawne wydane przez MKiDN oraz Ustawy i Akty prawne wydane przez MEN, dla zakresu których Minister Kultury nie otrzymał delegacji.

Nauka w liceum plastycznym, które jest obecnie jedyną szkołą w Zespole trwa 4 lata. Do liceum plastycznego przychodzą absolwenci gimnazjów. W trakcie nauki uczniowie realizują przedmioty ogólnokształcące (te same liczby godzin przedmiotów, jak w liceach dla których ramowe plany nauczania ustala MEN oraz przedmioty artystyczne, takie jak: historię sztuki, główny przedmiot zawodowy (specjalizacja), podstawy projektowania, rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy fotografii i filmu oraz projektowanie multimedialne. Nauczane w szkole specjalizacje to: aranżacja wnętrzprojektowanie graficznerealizacje intermedialne i techniki rzeźbiarskie. W szkole, na poziomie rozszerzonym, nauczane są przedmioty: historia sztuki i język angielski. Oprócz przedmiotów obowiązkowych uczniowie realizują także blok: historia i społeczeństwo. Drugim językiem obcym jest język niemiecki.

Naukę kończy egzamin dyplomowy, do którego przystępują uczniowie po uzyskaniu promocji końcowej. Egzamin dyplomowy jest dwuczęściowy: w części teoretycznej uczniowie zdają egzamin z zakresu historii sztuki. Pod uwagę brana jest wiedza z zakresu sztuki ze szczególnym uwzględnieniem nauczanej specjalności oraz umiejętności opisu i analizy dzieł sztuk plastycznych i architektury. W części praktycznej uczniowie przedstawiają do oceny komisji pracę dyplomową z zakresu nauczanej specjalizacji oraz prace towarzyszące dyplomowi z przedmiotów nauczanych w szkole: rysunku, malarstwa i rzeźby.

Po zdaniu egzaminu dyplomowego absolwenci otrzymują Dyplom Ukończenia Szkoły Artystycznej (Polska Rama kwalifikacji – V). Mogą przystąpić w szkole do egzaminu maturalnego z obowiązkowych i nadobowiązkowych przedmiotów.

Szkoła jest placówką wysoko ocenianą. Jej uczniowie zdobywają liczne nagrody w Ogólnopolskich konkursach plastycznych. Praca pedagogów jest doceniana także podczas obowiązkowych, trzyetapowych przeglądów z rysunku, malarstwa i rzeźby. Do czerwca 2017 roku mamy 12 zdobywców indeksów ASP w przeglądzie centralnym, a spośród tych laureatów 4 otrzymało I miejsce w Polsce.    

Szkołę ukończyło wielu wybitnych absolwentów: obecnie artystów tworzących kadrę pedagogiczną uczelni artystycznych, a także osoby związane z kulturą, twórcy indywidualni.